NVT – Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
24-09-2018

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là 4.445.718.887 đồng và Lỗ lũy kế đến ngày 30/06/2018 là -684.717.276.587 đồng căn cứ trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên Hợp nhất năm 2018.

Tin tiếp theo