NTP: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
03-12-2019
Theo công văn số 1399/TB-SGDHN ngày 28/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NTP niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
Mã chứng khoán:
NTP
Mã ISIN:
VN000000NTP5
Ngày giao dịch chính thức :
06/12/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán NTP niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 06/12/2019 (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2019).
Tin tiếp theo