NQN: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
31-07-2019
Theo công văn số 838/TB-SGDHN ngày 25/07/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch NQN, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh
Mã chứng khoán:
NQN
Mã ISIN:
VN000000NQN6
Ngày giao dịch chính thức :
05/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán NQN từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 05/08/2019 (Điều chỉnh bổ sung tăng vốn góp Nhà nước).
Tin tiếp theo