Nguyễn Xuân Thái – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc – đã mua 0 CP (CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn – PSC)
15-05-2019
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Thái
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: PSC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 90.000 CP (tỷ lệ 1,25%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 90.000 CP (tỷ lệ 1,25%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 24/04/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 13/05/2019.
Tin tiếp theo