Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – đăng ký mua 600.000 CP (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – TNG)
22-11-2019
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Thời
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: TNG
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.980.711 CP (tỷ lệ 19,27%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/11/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/12/2019.
Tin tiếp theo