Nguyễn Thị Triều Ninh – Trưởng Ban kiểm soát – đăng ký bán 613.700 CP (CTCP Gia Lai CTC – CTC)
03-12-2019
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Triều Ninh
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
– Mã chứng khoán: CTC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 613.700 CP (tỷ lệ 6,97%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 613.700 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/12/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/12/2019.
Tin tiếp theo