Nguyễn Thị Quỳnh Anh – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Giám đốc – đã mua 1.468.180 CP (CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ – AMV)
06-04-2020
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.424.340 CP (tỷ lệ 14,29%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.468.180 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.468.180 CP (tỷ lệ 3,87%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường không thuận lợi
– Ngày bắt đầu giao dịch: 04/03/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 01/04/2020.
Tin tiếp theo