Nguyễn Thị Nhuận – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc – đã bán 20.000 CP (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – TNG)
21-01-2020
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nhuận
– Mã chứng khoán: TNG
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 237.739 CP (tỷ lệ 0,36%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Thời
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 12.580.711 CP (tỷ lệ 19,29%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 20.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 217.739 CP (tỷ lệ 0,33%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/01/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 15/01/2020.
Tin tiếp theo