Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 200.000 CP (Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội – NHA)
14-02-2020
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.733.036 CP (tỷ lệ 21,38%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/02/2020
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/03/2020.
Tin tiếp theo