Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát – đăng ký bán 330.000 quyền mua (CTCP Đầu tư và Phát triển TDT – TDT)
09-12-2019
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Hoàng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
– Mã chứng khoán: TDT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 330.000 CP (tỷ lệ 4,12%)
– Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 330.000 quyền
– Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán: 330.000 quyền
– Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền
– Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 330.000 CP
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/12/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/12/2019.
Tin tiếp theo