Nguyễn Hữu Quang – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán 154.300 CP (CTCP Bất động sản Netland – NRC)
22-11-2019
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Quang
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: NRC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 358.600 CP (tỷ lệ 1,49%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 154.300 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/11/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/12/2019.
Tin tiếp theo