Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (CTCP Than Hà Tu – Vinacomin – THT)
15-05-2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của CTCP Than Hà Tu – Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          – Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 28/6/2019
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, tổ 6, Khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/6/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân, hoặc hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Tin tiếp theo