Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – DGC)
09-12-2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          – Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          – Thời gian thực hiện: 14/01/2020
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Tin tiếp theo