Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 – VE4)
21-01-2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE4 của CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Công ty thông báo sau
          – Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO4, số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An
          – Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Tin tiếp theo