Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 (CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc – TET)
21-02-2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TET của CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Thông báo sau tại Thư mời cổ đông
          – Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hà Nội (sẽ thông báo địa điểm cụ thể theo thư mời và trên website: www.textaco.vn)
          – Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025
Tin tiếp theo