Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NVB)
21-02-2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          – Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng ngày 17 đến 29/04/2020
          – Địa điểm tổ chức họp: Tầng 9, số 28C – 28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
          – Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025;
+ Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh 2019 và định hướng kinh doanh 2020;
+ Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
+ Các tờ trình được thông qua tại Đại hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Tin tiếp theo