Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong – NTP)
14-02-2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTP của CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Ngày 11/04/2020
          – Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (địa chỉ: số 222 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng)
          – Nội dung họp: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Tin tiếp theo