Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn – SPP)
15-05-2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPP của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: 30/06/2019
          – Địa điểm tổ chức họp: thông báo sau
          – Nội dung họp: thông báo sau
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          – Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 16.880.000
          – Tỷ lệ thực hiện: 1,488:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cổ đông sở hữu 1,488 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
          – Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          – Phương án làm tròn : Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
          – Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Đối với toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) sẽ được HĐQT cộng dồn và phân phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Cổ phần cần phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (theo quy định tại điểm 3 khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP).
          – Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu SPP, với tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1,488 : 1, thì Cổ đông A sẽ được mua 1.000 /1,488 = 672,04 cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, Cổ đông A chỉ được mua thêm 672 cổ phiếu, phần lẻ ở hàng thập phân là 0,4 cổ phiếu sẽ không mua.
          – Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
               + Số tài khoản: 1012941062
          – Loại cổ phiếu đặt mua:
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
          – Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 07/06/2019
               + Thời gian kết thúc: 24/06/2019
          – Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 07/06/2019
               + Thời gian kết thúc: 26/06/2019
          – Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          – Số lần chuyển nhượng quyền mua:
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. Cổ đông có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền mua của mình cho người khác trong thời gian thực hiện quyền. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
Tin tiếp theo