Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (CTCP Vang Thăng Long – VTL)
23-05-2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTL của CTCP Vang Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          – Thời gian họp: Dự kiến thực hiện vào cuối tháng 6/2019
          – Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Vang Thăng Long (số 3, ngõ 89 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
          – Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2018 (đã kiểm toán);
+ Thông qua báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận vào các quỹ năm tài chính 2018;
+ Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quỹ lương năm 2019 và các vấn đề khác;
+ Các nội dung khác.
Tin tiếp theo