Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NVB)
22-11-2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
          – Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          – Thời gian họp: Thứ sáu, ngày 17/01/2020
          – Địa điểm tổ chức họp: Tầng 9, số 28C – 28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
          – Nội dung họp: + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát;
+ Các tờ trình được thông qua tại Đại hội và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Tin tiếp theo