MML: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
06-12-2019
Theo công văn số 1409/TB-SGDHN ngày 02/12/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch MML, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Masan MeatLife
Mã chứng khoán:
MML
Mã ISIN:
VN000000MML1
Ngày giao dịch đầu tiên :
09/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán MML từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 09/12/2019.
Tin tiếp theo