MIG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
11-04-2019
Theo công văn số 363/TB-SGDHN ngày 08/04/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch MIG, (Chào bán cổ phiếu ra công chúng, ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2019). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán MIG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
Mã chứng khoán:
MIG
Mã ISIN:
VN000000MIG9
Ngày giao dịch đầu tiên :
12/04/2019
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo