MGG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
13-02-2020
Theo công văn số 100/TB-SGDHN ngày 10/02/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch MGG, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng công ty Đức Giang – Công ty cổ phần
Mã chứng khoán:
MGG
Mã ISIN:
VN000000MGG3
Ngày giao dịch chính thức :
19/02/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán MGG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 19/02/2020 (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2019).
Tin tiếp theo