MGG: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
04-10-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng công ty Đức Giang – Công ty cổ phần
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Tổng công ty Đức Giang – Công ty cổ phần
Mã chứng khoán:
MGG
Mã ISIN:
VN000000MGG3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
14/10/2019
– Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
– Tỉ lệ thực hiện: 1:0,25327 (tương ứng 25,327%/ cổ phiếu)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
– Ví dụ:Cổ đông A đang sở hữu 560 cổ phiếu. Theo tỷ lệ trên thì cổ đông A sẽ được 560 x 0,25327 = 141,8312 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ nhận được 141 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,8312 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
·     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
·     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 16/10/2019
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã  được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.