MCH: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
07-08-2019
Theo công văn số 874/TB-SGDHN ngày 02/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch MCH, cụ thể:

 

Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng MASAN
Mã chứng khoán:
MCH
Mã ISIN:
VN000000MCH0
Ngày giao dịch chính thức :
09/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán MCH từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 09/08/2019 (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động).
Tin tiếp theo