MCG – Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
26-09-2018

Công ty chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2018 được soát xét quá 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin theo quy định.

Tin tiếp theo