Mai Văn Huấn – Thành viên BKS – đăng ký bán 346.524 CP (CTCP Gia Lai CTC – CTC)
09-12-2019
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Văn Huấn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
– Mã chứng khoán: CTC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 346.524 CP (tỷ lệ 3,94%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 346.524 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: lý do cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/12/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/12/2019.
Tin tiếp theo