LWS: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
10-04-2019
Theo công văn số 336/TB-SGDHN ngày 04/04/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch LWS, (Điều chỉnh tăng vốn nhà nước). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán LWS từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai
Mã chứng khoán:
LWS
Mã ISIN:
VN000000LWS7
Ngày giao dịch đầu tiên :
12/04/2019
Tin tiếp theo