LPB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
19-03-2020
Theo công văn số 200/TB-SGDHN ngày 16/03/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch LPB, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
Mã chứng khoán:
LPB
Mã ISIN:
VN000000LPB7
Ngày giao dịch chính thức :
20/03/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán LPB từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 20/03/2020 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2020).
Tin tiếp theo