Lê Quốc Kỳ Quang không còn là cổ đông lớn (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An – DIH)
23-05-2019
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quốc Kỳ Quang- Mã chứng khoán: DIH
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 545.000 CP (tỷ lệ 9,22%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 545.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 16/05/2019.
Tin tiếp theo