LDW: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
07-08-2019
Theo công văn số 873/TB-SGDHN ngày 02/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch LDW, cụ thể:

 

Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Mã chứng khoán:
LDW
Mã ISIN:
VN000000LDW9
Ngày giao dịch chính thức :
12/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán LDW từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 12/08/2019 (Cổ phần nhà nước nắm giữ, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp cổ phần hóa).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo