LCG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
14-01-2020
Theo công văn số 25/TB-SGDHCM ngày 09/01/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết LCG, cụ thể:
 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu công ty cổ phần LICOGI 16
Mã chứng khoán:
LCG
Mã ISIN:
VN000000LCG4
Ngày giao dịch chính thức :
17/01/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán LCG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 17/01/2020.(Phát hành cổ tức cho cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2019)
Tin tiếp theo