L18: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
26-11-2019
Theo công văn số 1360/TB-SGDHN ngày 20/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu L18 niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18
Mã chứng khoán:
L18
Mã ISIN:
VN000000L185
Ngày giao dịch chính thức :
27/11/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán L18 niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 27/11/2019 (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu CTCP Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo