KHD: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
16-01-2020
Theo công văn số 38/TB-SGDHN ngày 13/01/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch KHD, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương
Mã chứng khoán:
KHD
Mã ISIN:
VN000000KHD2
Ngày giao dịch chính thức :
20/01/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán KHD từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 20/01/2020 (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2019).
Tin tiếp theo