KDH: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
25-10-2018
Theo công văn số 1298/TB-SGDHCM ngày 22/10/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết KDH, (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán KDH từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền
Mã chứng khoán:
KDH
Mã ISIN:
VN000000KDH2
Ngày giao dịch chính thức :
14/10/2019
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo