KBC11806: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ ngày 14/11/2018 đến ngày 14/05/2019, số ngày tính lãi 181 ngày)
12-04-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP
Tên chứng khoán
Trái phiếu KBCBOND2018-02
Mã chứng khoán:
KBC11806
Mã ISIN:
VN0KBC118063
Mệnh giá:
100,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
TPCT
Ngày đăng ký cuối cùng:
06/05/2019
– Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ ngày 14/11/2018 đến ngày 14/05/2019, số ngày tính lãi 181 ngày)
– Lãi suất: 10,5%/năm   
– Tỷ lệ thực hiện:   5,20685%/trái phiếu (01 trái phiếu được nhận    5.206,85 đồng)
(Lưu ý: Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị).       
– Thời gian thực hiện: 14/05/2019
– Địa điểm thực hiện:  
    + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
     + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 14/05/2019 (vào các ngày làm việc trong tuần và phải xuất trình chứng minh nhân dân).
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 08/05/2019.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.