JVC: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu JVC
09-12-2019

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu JVC của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 15/12/2017 do Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 của Công ty là 4,35 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/09/2017 là -1.017,42 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 và thông báo duy trì diện cảnh báo số 1003/TB-SGDHCM ngày 18/07/2019.

Ngày 29/11/2019, SGDCK Tp.HCM đã nhận được BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 (niên độ 01/04/2019 đến 31/03/2020) của JVC. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là 3.955.326.114 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/09/2019 là                 -1.013.963.803.866 đồng và kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.

SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu JVC do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của công ty là số âm, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu JVC sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Tin tiếp theo