ILA: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
14-01-2020
Theo công văn số 20/TB-SGDHN ngày 08/01/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch ILA, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần ILA
Mã chứng khoán:
ILA
Mã ISIN:
VN000000ILA4
Ngày giao dịch chính thức :
16/01/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán ILA từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 16/01/2020 (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ).
Tin tiếp theo