IDC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
11-04-2019
Theo công văn số 368/TB-SGDHN ngày 09/04/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch IDC,(Cổ phần bán cho người lao động và cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán IDC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng công ty IDICO – CTCP
Mã chứng khoán:
IDC
Mã ISIN:
VN000000IDC7
Ngày giao dịch đầu tiên :
16/04/2019
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo