HSG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
10-05-2017
Theo công văn số 560/TB-SGDHCM ngày 08/05/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết HSG, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen
Mã chứng khoán:
HSG
Mã ISIN:
VN000000HSG8
Ngày giao dịch chính thức :
10/04/2020
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán HSG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 10/04/2020 (Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động trong công ty).

Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch và sau khi TCPH đăng ký điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD.

Tin tiếp theo