HNG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
11-04-2019
Theo công văn số 536/TB-SGDHCM ngày 05/04/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết HNG, (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi vay nợ). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán HNG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán:
HNG
Mã ISIN:
VN000000HNG9
Ngày giao dịch chính thức :
12/04/2019
Tin tiếp theo