HHV: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
14-01-2020
Theo công văn số 19/TB-SGDHN ngày 08/01/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch HHV, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả
Mã chứng khoán:
HHV
Mã ISIN:
VN000000HHV0
Ngày giao dịch chính thức :
20/01/2020
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán HHV từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 20/01/2020 (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo