HFC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
16-08-2019
Theo công văn số 912/TB-SGDHN ngày 14/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch HFC, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Công ty cổ phần Xăng dầu HFC
Mã chứng khoán:
HFC
Mã ISIN:
VN000000HFC4
Ngày giao dịch chính thức :
20/08/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán HFC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 20/08/2019 (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2019).
Tin tiếp theo