HDB: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
22-08-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán:
HDB
Mã ISIN:
VN000000HDB1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
04/09/2019
Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện:
+ Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông: dự kiến 09/09/2019
+ Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: dự kiến 19/09/2019
– Địa điểm thực hiện: Văn phòng Lãnh đạo, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM, 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
– Nội dung lấy ý kiến:
+ Thông qua việc mua lại không quá 5% cổ phiếu HDBank đã phát hành làm cổ phiếu quỹ. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án triển khai cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật.
+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 06/09/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.