HD8: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
21-08-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8
Mã chứng khoán:
HD8
Mã ISIN:
VN000000HD85
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
16/09/2019
– Lý do và mục đích:
1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 
– Nội dung cụ thể:
1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
+ Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9/2019
+ Địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
+ Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở chính.
2. Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:
+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
+ Thời gian thanh toán: 16/10/2019
+ Địa điểm thực hiện:
* Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính kế toán Công ty – Căn số 02 Lô TT-B, Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 16/10/2019.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 18/09/2019
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.