HAG – Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
07-05-2018

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là -34,54 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2018 là 386,74 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 của Công ty.

Tin tiếp theo