GID: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
18-07-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dệt may Gia Định
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt may Gia Định
Mã chứng khoán:
GID
Mã ISIN:
VN000000GID8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
Đại chúng chưa niêm yết
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
06/08/2019
Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: 30/08/2019
– Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời
– Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tình hình kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 05/08/2016 – 31/12/2016, năm 2017, năm 2018;
+ Báo cáo kết quả thực hiện thù lao TV HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
+ Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2019;
+ Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Bùi Vạn Thành (theo đơn từ nhiệm);
+ Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ  đông (nếu có)
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 08/08/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
Tin tiếp theo