GEX: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
04-10-2019
Theo công văn số 1227/TB-SGDHCM ngày 30/09/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết GEX, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
Mã chứng khoán:
GEX
Mã ISIN:
VN000000GEX5
Ngày giao dịch chính thức :
07/10/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán GEX từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 07/10/2019.(Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2019)
Tin tiếp theo