GAB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
10-07-2019
Theo công văn số 932/TB-SGDHCM ngày 03/07/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GAB, cụ thể:

 

Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần GAB
Mã chứng khoán:
GAB
Mã ISIN:
VN000000GAB9
Ngày giao dịch đầu tiên :
11/07/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán GAB từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 11/07/2019.
Tin tiếp theo