FUESSVFL: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
17-03-2020
Theo công văn số 361/TB-SGDHCM ngày 13/03/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của chứng chỉ quỹ FUESSVFL, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Chứng chỉ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD
Mã chứng khoán:
FUESSVFL
Mã ISIN:
VN0FUESSVFL3
Ngày giao dịch chính thức :
18/03/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng chỉ quỹ FUESSVFL từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 18/03/2020.
Tin tiếp theo